Home Insights Tuotannon Six Big -hukkatekijöiden eliminointi OEE:n avulla
OEE

Tuotannon Six Big -hukkatekijöiden eliminointi OEE:n avulla

Oli kyseessä sitten pieni tai iso tehdas, tuotteita valmistava yritys todennäköisesti joutuu kohtaamaan tilanteita, joissa tuotanto ei aina suju täydellisesti. Valmistusprosessiin voi eksyä monenlaisia pieniä ongelmia, jotka saavat tuotannon yskähtelemään. Niiden ei kuitenkaan tarvitse olla jokapäiväisiä ja kalliita ongelmia, jos niihin vain osataan tarttua.


OEE (overall equipment effectiveness) on tunnusluku, jonka avulla tuotantoprosessien tehokkuutta seurataan ja parannetaan. Kohteina ovat esimerkiksi tuotantokoneet ja -linjat, tuotantovälineet, osastot ja tehtaat. Suomessa OEE:sta käytetään myös termiä KNL, joka tulee sanoista käytettävyys, nopeus ja laatu. 

Tässä artikkelissa kerromme, mitä on OEE, miten se liittyy kuuteen hukkatekijään, ja miten nämä kaikki auttavat konkreettisesti kehittämään tuotantoprosesseista kannattavampia.

Tuotannon hukkatekijät Six Big Losses

Six Big Losses eli kuusi suurta hukkatekijää kehitti 1960-luvulla Seiichi Nakajima osaksi Total Productive Maintenancea (TPM). TPM syntyi tarpeesta kehittää tuotantoa ja tuotannonjohtamista. Kuusi suurta hukkatekijää keskittyy tuotantovälineisiin osana toimivaa ja tehokasta tuotantoprosessia.

Six Big Losses on käytännöllinen väline tuotannon tehottomuuden tunnistamiseen. Moni asia vaikuttaa tuotannon tehokkuuteen, mutta syyt niiden taustalla voi kategorisoida kuuteen osaan, eli kuuteen suureen hukkaan. 

Nämä kuusi hukkatekijää ovat:

  1. Odottamattomat laiteviat
  2. Asetukset ja säädöt
  3. Lyhyet pysähdykset
  4. Alentunut käyntinopeus
  5. Käynnistysvaiheessa valmistetut huonolaatuiset tuotteet
  6. Laatuvirheistä ja uusintatyöstä aiheutuvat häviöt

Tuotantoa seuratessa näiden kautta lyhyellä aikavälillä kuudesta hukkatekijästä saa tietoa, joka on yhdistettävissä OEE:n näkökulmaan. Sen keskeinen etu on siis tiedon ja viestinnän lisääminen. Pitkällä tähtäimellä taas hukkatekijöiden kautta on mahdollista tunnistaa tehokkaat vastatoimet niihin tuotannon ongelmiin, jotka johtuvat laitteistoista. Siitä tulee siis ennen kaikkea hyötyä käytännön toimintaan.

OEE-järjestelmä auttaa tunnistamaan tuotannon Six Big -hukkatekijät

OEE:n tunnusluvuilla kuutta isoa päihittämään

OEE siis auttaa minimoimaan tuotannon hukkaa osoittamalla, millaisesta hukkatekijästä prosessissa mahdollisesti on kyse, ja mikä on sen juurisyy. Apua tuotannon tehokkuuden seurantaan ja kehittämiseen tuovat OEE:n sisältämät tunnusluvut: monimutkainenkin tuotantoprosessi saadaan muutettua yksinkertaiseksi ja ymmärrettäväksi tunnusluvuksi, joka antaa kuvan tuotannon todellisesta tehosta.

OEE ottaa huomioon useimmat tuotantohävikin syyt ja jakaa ne kolmeen tekijään: käytettävyyteen, nopeuteen ja laatuun. 

  • Käytettävyystekijä kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu seisokeista. 
  • Nopeustekijä kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu nopeushäviöistä, joita ovat kaikki maksinopeutta alhaisemmat nopeudet. 
  • Laatutekijä puolestaan kertoo tuotantohävikin, jonka syynä on huono laatu.

OEE auttaa parantamaan tuotantoprosesseja systemaattisesti, kun kaikki on muunnettavissa yhteen tunnuslukuun. OEE:n tunnusluvun arviointi auttaa poistamaan odottamattomia laitevikoja, sekä mittaamaan lyhyitä pysähdyksiä ja alentunutta käyntinopeutta.

Tunnuslukujen hyödyt konkretisoituvat, kun OEE-työkalut otetaan osaksi päivittäisjohtamista ja varmistamalla, että niin johto kuin työntekijätkin jakavat samat tavoitteet ja mittarit, sekä seuraavat niitä päivittäin. Seurannan ei tarvitse jäädä yleiselle tasolle, vaan tehokkuuteen vaikuttavia syitä voi tarkastella tarvittaessa syvällisesti.

Hyvästit turhille hukkatekijöille leanisti

Lean on ajattelutapa ja alkujaan johtamisfilosofia, jossa tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle arvoa ja parantaa yrityksen tuottavuutta. Lean-ajattelutavassa olennaista on poistaa turhuuksia, tässä yhteydessä tietenkin tuotannon hukkatekijät, ja sitä kautta pienentää kustannuksia ja parantaa laatua. 

Sekä OEE että lean ovat systemaattisia lähestymistapoja tuotannon prosessien suunnitteluun, mittaamiseen ja tehostamiseen. Molempia kiinnostaa puuttua turhuuden tai hukan syyhyn, eikä pelkästään sen oireeseen tai seuraukseen.

Ohjelmistoratkaisumme RS Production on helppokäyttöinen ja tehokas väline päivittäisjohtamiseen – sekä johdon päätöksentekoa helpottamaan että tuotannon prosessityöntekijöiden arkea tukemaan. RS Productionilla tuotantoa saa tehostettua, laatua parannettua, ja tuotantopoikkeamista ja -hävikistä syntyviä kustannuksia laskettua. Selkeällä ja visuaalisella raportoinnilla  koko henkilöstö osallistetaan tuotannon kehittämiseen.

Novotekin OEE-asiantuntija Sami Törnroos

Kirjoittaja Sami Törnroos on tuottavuuden parantamiseen erikoistunut asiantunteva myyntipäällikkö. Työssään Novotekilla hän auttaa asiakkaita sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen että OEE-tehokuudenseurannan ratkaisuissa, jotta asiakkaat pystyvät suunnittelemaan ja seuraamaan tuotantoa reaaliaikaisemmin ja tarkemmin. Erityisen tärkeäksi Sami kokee tuotepohjaisten ratkaisujen mahdollistaman vaivattoman käyttöönoton sekä nopean takaisinmaksuajan. Samilla on lähes kymmenen vuoden kokemus eri teollisuustoimialoilta, kuten konepaja-, kokoonpano-, ja elintarviketeollisuudesta.

Lisää asiantuntijamateriaalia