Home Insights Tuotannonsuunnittelu Miksi lean-ajattelu kannattaa tuotannossa
Tuotannonsuunnittelu

Miksi lean-ajattelu kannattaa tuotannossa

Lean-ajattelutapa toimii tuotannon kehittämisen tukena. Valmistavassa teollisuudessa sen hyödyt näkyvät kaikilla tasoilla. OEE-järjestelmät tarjoavat parhaan välineen kerätä tietoa tuotannon hukan nykytilasta ja kehityssuunnasta.

Lean kuvakkeet

Valmistavan teollisuuden kestohaasteita on tuotannon tehokkuuden kehittäminen. Ristiriitaisesti on valitettavan yleistä, ettei yrityksissä tiedetä, miten tuotannossa oikeasti menee. Silloin toiminnan kannattavuutta yritetään parantaa vääristä paikoista, esimerkiksi vain hankkimalla uusia koneita tuotannon lisäämiseksi. Pahimmillaan tuotannontehokkuutta ei edes yritetä parantaa, koska ajatellaan, että ” meillä menee ihan hyvin”.

Missään yrityksessä ei kuitenkaan mene niin hyvin, etteikö jossakin voisi vielä parantaa. Tässä blogissa esittelemme leanin käsitteen ja lean-ajattelun teollisuudessa tuotannon kehittämisen tukena. Annamme vinkkejä leanimpien toimintatapojen omaksumiseen. Lopuksi esittelemme työkalun, jolla OEE-luvut saadaan tukemaan leaniä.

Mitä kaikkea on lean?

Lean on Toyotan tuotannon tarpeisiin kehitetty filosofia ja ajattelutapa, jossa toiminnan tarkoitus on tuottaa paremmin ja enemmän lisäarvoa asiakkaille. Kun yrityksessä kehitetään omaa toimintaa, sen täytyy pohjimmiltaan aina tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Samalla karsitaan pois se, mikä ei jalosta lisäarvoa asiakkaalle.

Leanin toteuttamiseen on luotu useita työkaluja ja menetelmiä, esimerkiksi 5S, jotka tunnetaan englanniksi nimillä sort, set in order, shine, standardize ja sustain. Suomeksi sorteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi ja seuranta. Sen myötä yrityksen tuotantotiloja ja prosesseja selkiytytetään. 5S on suosittu ja konkreettinen menetelmä etenkin yrityksillä, jotka vasta omaksuvat lean-toimintatapoja.

 Six Sigma (tai 6 Sigma) on tuotannon johtamisen työkalu, joka pyrkii poistamaan virheitä tuotantoprosessista ja vähentämään kaikenlaisia poikkeamia. Sen mukaan prosessin virheitä on pystyttävä mittaamaan, ennen kuin sitä voi kehittää systemaattisesti. Nykyisin se nähdään niin vahvasti osana leaniä, että puhutaan Lean Six Sigmasta.

Myös näihin käsitteisiin voit törmätä: 

  • Kaizen, joka merkitsee jatkuvaa parantamista pienin askelin.
  • JIT (just in time) -periaatteen mukaisesti tuotteita valmistetaan ja siirretään vain silloin, kun se on tarpeen. JIT-menetelmään liittyvät myös käsitteet tuotannon imu ja imuohjaus.

Päivittäisjohtaminen on myös eräs leanin ja tuotantoteollisuuden trendejä. Usein päivittäiset tuotannon operaatiot ovat luonteeltaan ongelmasta toiseen juoksemista. Ongelmia syntyy, koska prosesseissa on epäloogisuuksia ja tehottomuutta, tai koska työntekijätasolla ei olla tarpeeksi itseohjautuvia. Päivittäisjohtamisessa esimies tukee ja nimensä mukaisesti johtaa tuotantoa ja työntekijöitä jokapäiväisillä päätöksillä ja toimilla. 

Lean -ajattelun hyödyt näkyvät sisäisesti ja ulkoisesti

Leanin myötä lisääntyvä tuottavuus ja prosessin tasapainoisuus hyödyttää kaikkia. Mitä paremmin organisaatio voi, sitä enemmän asiakkaalle voidaan luoda lisäarvoa. Sisäisesti lean näkyy parhaimmillaan siten, että sen sijaan, että juostaisiin tehtävästä ja ongelmanratkaisusta toiseen, voidaan kävellä tavoitteesta seuraavaan. Tuotannosta saadaan standardinmukaisempaa ja tasalaatuisempaa, kustannukset laskevat, ja tuotteet syntyvät oikeaan aikaan ja ovat oikeissa paikoissa, kun niitä siellä tarvitaan. Pienemmissä yrityksissä leaniä usein lähdetään toteuttamaan juuri standardoinnista.

Lean voi vaikuttaa lähes mihin tahansa, lattiatasosta johtoon. Esimerkiksi keskeneräiseen tuotantoon ja varastoihin vaikuttaa tuotantovirtauksen parantuminen ja työprosessien nopeutuminen. Kaiken tämän myötä tuotteiden laatu paranee, eikä samaa asiaa tarvitse tehdä useaan kertaan. 

Miksi omaksua lean nyt eikä ”sitten joskus”? 

Leanissa on kyse jatkuvasta kehittämisestä (continuous improvement). Lean-toimintatavat eivät valmistu kerrasta, vaan siihen sitoudutaan jatkuvana osana toimintaa. Aina löytyy jotain parannettavaa –  jos ei muuta, niin yksittäisistä työvaiheista voi hioa sekunteja pois. Lean on aina pieniä askeleita, ei yksi vuosikymmenen projekti. 

Tärkeä syy lähteä kehittämään leania juuri nyt on, että tekemällä samalla tavalla kuin ennenkin kilpailijat ajavat lopulta ohi. Oma tuottavuus ei kehity ja toiminnasta tulee ennen pitkää kannattamatonta – suurin osa yrityksen kuluistahan syntyy tuotannossa.

Leanin johtaminen valmistavassa teollisuudessa: 6 vinkkiä

Leania johdetaan tuotannosssa kaikilla tasoilla. Työntekijöillä on ikään kuin oma leaninsä, tuotannonjohdolla omansa: lean-ajattelun toteuttaminen voi tapahtua hyvinkin yksilötasolla. Täysin itsestään lean ei kuitenkaan tapahdu, vaan usein esimerkiksi kehityspäälliköllä voi olla ylemmän tason vastuu siitä, miten juuri kyseisessä yrityksessä leaniä lähdetään toteuttamaan.

Lean-taipaleen alussa suosittelemme, että kehityspäällikkö kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

  1. Takaa tiedon läpinäkyvyys: järjestäkää esimerkiksi yhteisiä läpikäyntejä.
  2. Osallista koko organisaatio. Kukaan ei voi viedä leania eteenpäin yksin.
  3. Päästä irti jääräpäisestä tavasta tehdä asioita kuten ne on aina tehty. Uskalla kyseenalaistaa nykyiset toimintatavat.
  4. Lean vaatii uusien taitojen opettelua joskus paljonkin, joten varaudu henkilöstön ohjaamiseen, tukemiseen ja kouluttamiseen.
  5. Joskus täytyy ajatella itsestäänselviltä tuntuvia asioita, kuten tietävätkö työntekijät, missä työkaluja säilytetään.
  6. Älä toimi pelkästään oletustesi pohjalta, vaan selvitä nykytila ja analysoi, missä on ongelmia.
Jotta kilpailukyky säilyy, kannattaa leania alkaa kehittää juuri nyt.

OEE leanin toteuttamisen perustana

OEE eli overall equipment efficiency, suomalaisittain KNL (käytettävyys, nopeus, laatu), on tunnusluku, jolla mitataan tuotantolinjojen tehokkuutta. OEE tukee lean-toimintatapaa auttamalla tuotantoa saamaan tiedon nykytilanteesta ja pääsemään kiinni esimerkiksi standardoinnin vaatimiin tietoihin. OEE auttaa löytämään ne ongelmakohdat, joihin keskittymällä voidaan tarjota asiakkaille lisäarvoa. Kehitystoimenpiteitä ei voi tunnistaa, jos ei tunne koko nykytilannetta. Etenkin konesektorilla reaaliaikaiset OEE-järjestelmät ovat selvästi paras tapa nykytilan ja kehityksen seuraamiseen.

Esimerkki leaniä tukevasta OEE-järjestelmästä on RS Production. Se auttaa löytämään, mistä tuotannon ongelmista syntyy hukkaa, millaista tehottomuutta tuotantoprosessissa esiintyy, sekä näyttää kehityskulun: mistä lähdettiin, minne ollaan menossa? Mikä on teknisen laitekäytettävyyden kehitystrendi? 

Leanisti toimivan tuotantoyrityksen tarpeisiin RS Production sopii seurantaominaisuuksiensa vuoksi. Esimerkiksi prosessin laatuvaihtelun seuranta tukee suoraan Lean Six Sigmaa. RS Production tarjoaa todella selkeitä näkymiä tuotannon kehitykseen: esimerkiksi työvuoron  aluksi ja päätteeksi voidaan ajastaa näyttö esittämään automaattisesti 15 minuutin ajan tiettyä raporttia. Näin se integroituu osaksi tuotannon päivittäisjohtamista.

Tuotannon tilanne voidaan havainnollistaa helposti ja nopeasti luettavilla, visuaalisilla raporteilla. RS Productionin tarjoama tieto on tarkkaa ja paljastaa esimerkiksi, jos toiset tuotteet aiheuttavat enemmän tehottomuutta kuin toiset. Se on hyvä valinta niille, jotka haluavat sukeltaa syvemmälle tehottomuuden ja hukan syihin ja ilmenemismuotoihin, jotta niitä voidaan aidosti alkaa kehittää.

Sami Törnroos Novotek

Kirjoittaja Sami Törnroos on tuottavuuden parantamiseen erikoistunut asiantunteva myyntipäällikkö. Työssään Novotekilla hän auttaa asiakkaita mm. tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen että OEE-tehokuudenseurannan ratkaisuissa, jotta asiakkaat pystyvät suunnittelemaan ja seuraamaan tuotantoa reaaliaikaisemmin ja tarkemmin. Erityisen tärkeäksi Sami kokee tuotepohjaisten ratkaisujen mahdollistaman vaivattoman käyttöönoton sekä nopean takaisinmaksuajan.

Jutellaanko lisää?

Tarvitsetko tukea leanimpään tuotantoon? Haluatko kuulla lisää RS Productionista ja tietää, miten se teidän tuotannossa auttaisi?

Lisää asiantuntijamateriaalia