Home Insights Miten teollinen internet muuttaa tuotantolaitosten toimintaa?
IIoT

Miten teollinen internet muuttaa tuotantolaitosten toimintaa?

Teollinen internet, Industry 4.0, digitaalinen transformaatio, digitalisaatio… rakkaalla lapsella on paitsi monta nimeä, myös merkittävä potentiaali tuottaa teollisuusyrityksellesi kasvua.

Palvelusektori on vienyt digitalisaation mahdollisuudet uusiksi palvelumalleiksi ja liiketoiminnoiksi jo hyvän aikaa. Merkittävät liiketoimintahyödyt ovat myös teollisuusyritysten ulottuvilla.

Teollisen internetin avulla teollisuusyritys digitalisoi prosesseja saaden laitteista, järjestelmistä ja toiminnastaan enemmän dataa. Analytiikan avulla yritys voi tehdä tästä tiedosta lisäarvoa tehostaen toimintaa ja synnyttäen uusia palveluja.

Teollinen internet mahdollistaa esimerkiksi:

 • kannattavuuden parantamisen
 • uusien kasvustrategioiden implementoinnin/löytymisen
 • paremmat mahdollisuudet sopeutua liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Teollinen internet auttaa yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteet parhaiten, kun

 • käyttötapaukset suunnitellaan koko toimintaympäristö huomioiden.
 • kehitysmalli joustaa strategian ja markkinoiden muutosten mukaan.
 • datapohjainen toiminta mahdollistetaan mm. osaamisen, prosessien ja työkalujen kehittämisen avulla.

4 suurta muutosta, jotka teollinen internet mahdollistaa

2020-luvulla uutta kasvua ja kilpailuetua liiketoimintaan haetaankin teollisesta internetistä, joka avaa oven suurille muutoksille. Tässä nostoni asioista, joihin se tuo ylivertaisia mahdollisuuksia.

1. Parempi strategia ja päätöksenteko tietopohjaisesti

Tulevaisuuden strategiat tehdään tietoon perustuen. Ilman luotettavaa dataa on haastavaa laatia suunnitelmia siitä, miten eri toimintojen tuottavuutta tai kannattavuutta kannattaisi lähteä parantamaan. Teollinen internet mahdollistaa jatkuvan parantamisen tekemällä tuotannosta mahdollisimman läpinäkyvän tiedon avulla.

Toisaalta, uuden tiedon ja analytiikan avulla yritys voi löytää myös täysin uusia liiketoiminta-alueita – yritys voi esimerkiksi toimittaa analytiikan palveluja tuotealueen ympärille tai hyödyntää itse kolmannen osapuolen osaamista reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti omassa tuotannossaan.

Modernisoimalla tuotantoprosesseja saadaan luotettavaa ja riittävää tietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi:

 • Tuotantostrategioiden luomiseen
 • Tuotannon investointisuunnitelmiin
 • Tuottavuuden parantamiseen

Kun koko tuotantokapasiteetin tuotanto ja prosessit tunnetaan, yritys pystyy tarkastelemaan tuotantoyksiköiden kuormitusta ja löytää optimitilanteen eri tuotantoyksiköiden käyttöön.

Osaamisen vaihto ja tuotannon optimointi paikallisiin olosuhteisiin on nopeampaa, ja esimerkiksi tehokkuudenseurannan ja kunnossapidon järjestelmillä saadaan monipuolista tietoa investointipäätösten tueksi. Data tuo esiin pullokaulat ja koneiden/tuotantolinjojen häiriöt ennakoivasti optimoiden tuotantokyvyn ja minimoiden häiriötilanteet.

2. Datan ja osaamisen demokratisointi – jatkuva kehittäminen osaksi arkea

Koska myös kilpailijat pyrkivät hyötymään teollisen internetin mahdollisuuksista, siirrytään seuraavaksi kilpailemaan siitä, kuka tekee tämän tehokkaimmin. Yksi keskeisimmistä kilpailukeinoista on tehostaa päätöksentekoa, johtamista ja päivittäistä työtä. Tämä tehdään saattamalla tieto yhä laajemmin henkilöstön ulottuville ja saamalla heidän osaamisensa yhä paremmin hyödynnettyä.

 Tätä tuetaan parhaiten, kun:

 • tieto on selkeässä muodossa ja helposti kaikkien saatavilla.
 • helppokäyttöiset työkalut ovat kaikkien saatavilla.
 • tarvittava henkilöstö ja resurssit ovat saatavilla, ja tekeminen on poikkileikkaavaa.
 • tavoitteet ovat selkeät, yhteiset, ja tukevat aidosti ja konkreettisesti muutosta.

Tietotaidon digitalisoinnista saadaan merkittävää hyötyä läpi liiketoiminnan. Kun esimerkiksi tuotantotyöntekijöille rakennetaan mahdollisuus seurata tuotantoa reaaliaikaisen näkymän avulla, tarjotaan heille samalla nykyaikaiset avaimet valmistusprosessien kehittämiseen.

3. Yhä tarkempaa tuotannon optimointia

Kun koko tuotannon data on saatavilla, voidaan tuotantoa optimoida monin tavoin – prosessien sisällä, näiden välillä sekä resurssihallinnan näkökulmasta. Oleellista on tarkastella tuotantoa läpi tuotanto- ja arvoketjun myös ulkopuoliset tekijät (esim. materiaalivirrat)  huomioiden.

Kun tuotantosuunnitelmista pystytään tekemään yhä tarkempia hienosuunnittelun ja -kuormituksen avulla, pystytään myös tuottavuutta optimoimaan parhaiten. Näin voidaan valita kannattavimmat toimintatavat mm. valmistuksen, materiaalihankintojen ja logistiikan yhdistämisessä.

Teollisen internetin avulla tuotannon tehokkuudenseuranta voidaan modernisoida. Kun valmistuksesta saadaan automaattisesti luotettavaa dataa esimerkiksi kokonaistehokkuutta kuvaavilla kansainvälisillä OEE-mittareilla, pystytään poistamaan tuotantoa hidastavat pullonkaulat. Datan avulla päästään tehostamaan valmistusprosesseja myös Lean -periaatteiden mukaisesti.

Tuotannon optimoinnin merkityksen kasvaessa kasvaa myös tarve prosessiosaajien osaamiselle. Heille soveltuvien työkalujen hyödyntäminen on keskeisessä asemassa, jotta tiedon hyödyntämisessä päästään kestävälle polulle.

4. Laatutason ylläpito ja nostaminen

Korkean laatutason ylläpito voi edellyttää optimaalisten tuotanto-olosuhteiden seurantaa ja ylläpitoa. Raaka-aineen laadun ja muiden ympäristötekijöiden on muodostettava paras kokonaisuus yhdessä valmistuksen ohjauksen kanssa niin, että laatutaso ja tuotantovauhti saavutetaan minimoiden valmistusvirheet ja tuotantokatkot.

Teollisen internetin avulla eri järjestelmien data saadaan yhdisteltyä ja analytiikan avulla voidaan esimerkiksi ennustaa laatua, tai optimoida linjan ohjaus optimaaliseksi parametrien kautta. Kun tuotanto-olosuhteita pystytään konfiguroimaan digitaalisesti, on laadun reaaliaikainen optimointi merkittävästi tehokkaampaa. Se avaa mahdollisuuden esimerkiksi:

 • raaka-aineiden kyvykkyyksien mittaamiseen  → laadun/valmistuksen optimointiin.
 • laadun vertailuun prosessidataan → poikkeamien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.
 • tuotannon digitaaliseen/automaattiseen jäljitettävyysprosessiin.
Katso esimerkki teollisuusyrityksen tiedon hyödyntämisen tasoista ja vaatimuksista.
Tiedon hyödyntämisen matkalla edetään usein askel kerrallaan. Yllä yksi esimerkki teollisuusyrityksen tiedon hyödyntämisen tasoista, ja niille tyypillisistä vaatimuksista. Riippumatta siitä, millä tasolla yrityksessäsi ollaan, autamme teitä liikkumaan eteenpäin järkeviä ja kestäviä valintoja tehden.
Novotekin IoT-asiantuntija Sakari Aulanko

Sakari Aulanko
Ota yhteyttä, kun haluat lähteä digitalisoimaan teollisuusyrityksesi prosesseja!
sakari.aulanko@novotek.com tai puh. +358 40 167 6708.

Lisää asiantuntijamateriaalia